Thời khóa biểu học trực tuyến tuần 10

Thứ hai - 06/12/2021 05:49
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 1
TUẦN 10
(Từ 6 /12/2021 đến 10/12/2021)
Thứ/
Ngày
Thời gian Môn TÊN BÀI DẠY
Thứ hai
6/12/2021
Buổi tối :18 h 30’ đến 20 h 30’ Toán
 
Luyện tập
Tiếng Việt Bài 49: ot ôt ơt
Bài 50: Ôn tập và kể chuyện
Thứ tư
8/12/2021
Buổi tối :18 h 30’ đến 20 h 30’ Toán
 
Phép trừ trong phạm vi 10
Tiếng Việt Bài 51: et êt it
Bài 52: ut ưt
Thứ sáu
10/12/2021
Buổi tối :18 h 30’ đến 20 h 30’ Toán Luyện tập
Tiếng Việt Bài 53: ap ăp âp
Bài 54: op ôp ơp 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 2
TUẦN 10
(Từ 6 /12/2021 đến 10/12/2021)

 
Thứ/ Ngày Môn Thời gian TÊN BÀI DẠY
Thứ hai
6/12/2021
TN&XH
 
7 giờ sáng
 
Bài: Hoạt động mua bán hàng hóa
 
Toán 19 giờ 5 phút - 19 giờ 40 phút Luyện tập chung
Tiếng Việt
 
19 giờ 45 phút - 20 giờ 30 phút -Đọc: Sự tích hoa tỉ muội
-Nói và nghe: Hai anh em
Thứ ba
7/12/2021
Tiếng Việt
 
7 giờ sáng Đọc: Em mang về yêu thương
Mĩ thuật 9 giờ sáng GV dạy: Cô Đào
ANH VĂN Buổi sáng
8 giờ– 40 phút
10 giờ 15 phút
GV dạy: Cô  QUỲNH NHƯ
 
ANH VĂN Buổi tối:
18 giờ –
19 giờ 30 phút
GV dạy: Cô  QUỲNH NHƯ
 
ANH VĂN Buổi tối:
18 giờ –
19 giờ 30 phút
GV dạy: Cô KIM BÌNH
 
Thứ tư
8/12/2021
Tiếng Việt 7 giờ sáng
Chữ hoa M, N
 
Toán 19 giờ 5 phút - 19 giờ 40 phút Ngày – giờ; Giờ - phút

Tiếng Việt
19 giờ 45 phút - 20 giờ 30 phút +Mở rộng vốn từ về gia đình. Từ chỉ đặc điểm -Câu nêu đặc điểm.
 
Thứ năm
9/12/2021

Thứ năm
9/12/2021
Thể dục 7 giờ sáng GV dạy: Thầy Duy
 
Tiếng Việt
 
8 giờ sáng
 
Viết: Em mang về yêu thương

 
ANH VĂN Buổi sáng
8 giờ 40 phút-  10 giờ 15 phút
GV dạy: Cô  QUỲNH NHƯ
 
ANH VĂN Buổi tối:
18 giờ –
19 giờ 30 phút
 
GV dạy: Cô  QUỲNH NHƯ
 
ANH VĂN Buổi tối:
18 giờ –
19 giờ 30 phút
GV dạy: Cô KIM BÌNH
 
Thứ sáu
10/12/2021
Tiếng Việt 7 giờ sáng Đọc mở rộng: Tìm đọc bài thơ về tình cảm anh chị em trong nhà.
Âm nhạc 9 giờ sáng GV dạy: Thầy Tuấn
Toán 19 giờ 5 phút - 19 giờ 40 phút Ngày – giờ; Giờ - phút ( tiết 2)
Tiếng Việt 19 giờ 45 phút - 20 giờ 30 phút Kể việc người thân đã làm cho em.
 

 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 3
TUẦN 10
(Từ 6 /12/2021 đến 10/12/2021)
Thứ
Ngày
Môn Thời gian TÊN BÀI DẠY
Thứ hai
6/12/2021
Toán
TĐ-KC
Đạo đức
18g
 
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé + LT
Đất quý, đất yêu
Chia sẻ vui buồn cùng bạn (tiết 2)
Thứ ba
7/12/2021
Chính tả
Toán
TNXH
18g Tiếng hò trên sông
Bảng chia 8 + LT
Bài 19. Các thế hệ trong một gia đình.
Bài 20. Họ nội, họ ngoại.
Thứ tư       8/12/2021 Tập đọc
Toán
LTVC
18g Vẽ quê hương
So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn + LT
(T11)TN về Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì ?
Thứ năm
9/12/2021
Chính tả
Toán
TNXH
18g Chiều trên sông Hương
Bảng nhân 9+LT
Bài 21-22. Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng
Thứ sáu
10/12/2021
TLV
Toán
Tập viết
Thủ công
18g Nói về quê hương. Nói viết về cảnh đẹp đất nước
Gam
Tuần 11+12
Cắt, dán chữ I, T


 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 4
TUẦN 10
(Từ 6 /12/2021 đến 10/12/2021)
TH MÔN Thời gian TÊN BÀI
HAI
06/12
Tập đọc 7h – 9h25 Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi
 
Đạo đức Biết ơn thầy giáo cô giáo ( Tiết 1+ 2)
Lịch sử Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Toán 18 h – 20 h Nhân một số với một tổng.  Nhân một số với một hiệu ( Ghép 2 bài thành  chủ đề )
Toán Luyện tập  


BA
07/12
Chính tả
7h – 9h25
Nếu chúng mình có phép lạ + Người chiến sĩ giàu nghi lực
Khoa học Nước cần cho sự sống
LTVC 18 h – 20 h Tính từ 
MRVT : Ý chí- Nghị lực
Toán Nhân với số có hai chữ số +  Luyện tập


08/12
Tập đọc
 
7h – 9h25 Vẽ trứng
Kể chuyện
 
Bàn chân kì diệu
 
THT-TV Tuần 11
Toán 18 h – 20 h Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
TLV Mở bài trong bài văn kể chuyện 

NĂM  09/12
Tập đọc  
7h – 9h25
Người tìm đường lên các vì sao
Khoa học Nước bị ô nhiễm + Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm
Toán 18 h – 20 h Nhân với số có ba chữ số ( Ghép 2 bài thành  chủ đề )
LTVC Tính từ ( Tiếp theo)


SÁU
10/12
Địa lý 7h – 9h25 Người dân  và Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ ( Tiết 1)
Kĩ thuật Thêu móc xích ( Tiết 1)
TLV 18 h – 20 h Kết bài trong bài văn kể chuyện
TLV Kể chuyện ( Kiểm tra viết)

 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 5
TUẦN 10
(Từ 6 /12/2021 đến 10/12/2021)
Thứ /Ngày Môn Thời gian Tên bài dạy

HAI
6/12
 
Toán 7g50 -8g35 p Luyện tập.
Tập đọc 8g40p-9g25p Chuyện một khu vườn nhỏ.
Đạo đức 9g30p-10g15p Thực hành giữa kì I
Kính già yêu trẻ (Tiết 1)
Khoa học 10g20-11g5p Tre, mây, song
Anh văn 14g20p-15g55
16g-17g40p
Lớp 5/1
Lớp 5/2

BA
7/12
 
Toán 7g50 -8g35 p Nhân một số thập phân với một số tự nhiên.
TLV 8g40p-9g25p Cấu tạo của bài văn tả người.
Chính tả 9g30p-10g15p Luật Bảo vệ môi trường.
 Mùa thảo quả.
Lịch sử 10g20-11g5p Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập
Ôn tập
Mĩ thuật   5/1;5/2;5/3;5/4 ( video bài giảng)
Anh văn 4g20p-15g55
16g-17g40p
Lớp 5/3
Lớp 5/4


8/12
 
Toán 7g50 -8g35 p Nhân một số thập với 10; 100; 1000 ; …
LTVC 8g40p-9g25p Quan hệ từ.
Tập đọc 9g30p-10g15p Mùa thảo quả.
Kể chuyện 10g20-11g5p Người đi săn và con nai.
Anh văn 4g20p-15g55
16g-17g40p
Lớp 5/1
Lớp 5/2

NĂM
9/12
 
Toán 7g50 -8g35 p Luyện tập.
LTVC 8g40p-9g25p MRVT: Bảo vệ môi trường.
Địa lí 9g30p-10g15p Nông nghiệp
Kĩ thuật
Địa lí
10g20-11g5p Nấu ăn tự chọn (tiết 1,2)( HS tự học ở nhà)
Lâm nghiệp và thủy sản
Tin học 14g20p-15g5p 5/1;5/2;5/3;5/4 ( video bài giảng)

SÁU
10/12
TLV 7g50 -8g35 p Luyện tập tả người (Quan sát và lựa chọn chi tiết)
Toán 8g40p-9g25p Nhân một số thập phân với một số thập phân
Luyện tập. CV3799-3969(Ghép thánh chủ đề)

Khoa học
9g30p-10g15p Sắt, gang, thép, nhôm.
Đồng và hợp kim đồng
Âm nhạc 10g20-11g5p 5/1;5/2;5/3;5/4 ( video bài giảng)
Thể dục   5/1;5/2;5/3;5/4 ( video bài giảng)
Anh văn 4g20p-15g55
16g-17g40p
Lớp 5/3
Lớp 5/4
     
     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

105/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong các cơ sở giáo dục trong địa bàn thành phố Thủ Dầu Một giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành: 22/01/2024

97/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Thực hiện tiếp nhận, chuyển công tác, điều động, viên chức năm học 2024-2025

Ngày ban hành: 22/01/2024

122/PGDĐT

Ngày ban hành: 26/01/2024. Trích yếu: Tổng vệ sinh môi trường đón tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Rằm tháng giêng các trường học trên địa bàn thành phố TDM

Ngày ban hành: 26/01/2024

96/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Ngày ban hành: 22/01/2024

109/PGDĐT

Ngày ban hành: 23/01/2024. Trích yếu: Khảo sát chiều cao học sinh phục vụ trong việc xây dựng định mức KTKT trong lĩnh vực giáo dục

Ngày ban hành: 23/01/2024

Thăm dò ý kiến

Bạn chọn hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nào để thanh toán các khoản phí quy định của nhà trường?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay162
  • Tháng hiện tại18,472
  • Tổng lượt truy cập965,920
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây