Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay552
  • Tháng hiện tại10,098
  • Tổng lượt truy cập560,551

Công khai về tài chính năm học 2017-2018

- Bấm để tải link file PDF về máy tính của bạn : /uploads/thlehongphong/page/bieu-maucong-khai-2017-2018-hoan-chinh-2.pdf

    
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị:TiỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG 
Chương:622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số   63  /QĐ- PGD ngày 25/1/2016của PGDĐT)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt:  đồng
Số TT Nội dung Dự toán được giao
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  
1 Số thu phí, lệ phí  
1,1 Lệ phí  
1,2 Phí  
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  
2,1 Phí  
2,2 Chi quản lý hành chính  
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  
3,1 Lệ phí  
3,2 Phí  
II Dự toán chi ngân sách nhà nước                                      4.815.819.792  
1 Chi quản lý hành chính  
1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1,2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
2 Nghiên cứu khoa học  
2,1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở  
2,2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng  
2,3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề                                      4.815.819.792  
3,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                                      2.942.819.792  
3,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                                          539.000.000  
3,3 Kinh phí nhiệm vụ CCTL                                      1.334.000.000  
    HT, Ngày       Tháng      Năm 2017
    Hiệu trưởng 
     
     
     
    Nguyễn Bá Phương 
     
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị:TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG 
Chương:622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ- ... ngày .../.../....của PGD)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt:  đồng
Số TT Nội dung Dự toán được giao
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  
1 Số thu phí, lệ phí  
1,1 Lệ phí  
1,2 Phí  
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  
2,1 Phí  
2,2 Chi quản lý hành chính  
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  
3,1 Lệ phí  
3,2 Phí  
II Dự toán chi ngân sách nhà nước                                        5.173.974.380
1 Chi quản lý hành chính  
1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1,2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
2 Nghiên cứu khoa học  
2,1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở  
2,2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng  
2,3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề                                        5.173.974.380
3,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                                        4.623.228.091
3,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                                            380.000.000
3,3 Kinh phí nhiệm vụ CCTL                                            170.746.289
    HT, Ngày       Tháng      Năm 2017
    Hiệu trưởng 
     
     
     
    Nguyễn Bá Phương 
 
 
             
   
Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị:TiỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG 
Chương:622
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2016
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ- ... ngày …/…/… của PGDĐT)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính:  đồng
Số TT Nội dung Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu quyết toán được duyệt Trong đó
Quỹ lương Mua sắm, sửa chữa Trích lập các quỹ( khác)
I Quyết toán thu          
A Tổng số thu           451.748.000           451.748.000      
1 Số thu phí, lệ phí          
1,2 Phí           451.748.000           451.748.000      
  Thu học phí buổi thứ 2           417.748.000           417.748.000      
  Thu khác (căn tin, giữ xe…..)             34.000.000             34.000.000      
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Thu sự nghiệp khác          
B Chi từ nguồn thu được để lại           438.722.000           438.722.000      
1 Chi từ nguồn thu phí được để lại          
1,2 Phí           438.722.000           438.722.000      
  Thu học phí buổi thứ 2           404.722.000           404.722.000      
  Thu khác (căn tin, giữ xe…..)             34.000.000             34.000.000      
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Hoạt động sự nghiệp khác          
C Số thu nộp NSNN          
1 Số phí, lệ phí nộp NSNN          
1,1 Lệ phí          
1,2 Phí          
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Hoạt động sự nghiệp khác          
II Quyết toán chi ngân sách nhà nước        4.423.817.348        
1 Chi quản lý hành chính          
1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        2.817.591.701        
1,2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ           325.971.936        
1,3 Kinh phí không thực hiện chế độ CCTL        1.280.253.711        
2 Nghiên cứu khoa học          
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề          
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình          
5 Chi bảo đảm xã hội          
6 Chi hoạt động kinh tế          
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường          
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin          
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn          
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao          
11 Chi Chương trình mục tiêu          
        HT, Ngày       Tháng      Năm 2017
        Hiệu trưởng 
             
             
             
        Nguyễn Bá Phương 
           
 
       
     
Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị:TiỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG 
Chương:622
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÝ I,II năm 2017
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ- ... ngày …/…/… của......)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính:  đồng
Số TT Nội dung Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu quyết toán được duyệt Trong đó
Quỹ lương Mua sắm, sửa chữa Trích lập các quỹ(khác)
I Quyết toán thu          
A Tổng số thu                         -          
1 Số thu phí, lệ phí          
1,2 Phí          
  Thu học phí buổi thứ 2          
  Thu khác (căn tin, giữ xe…..)          
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Thu sự nghiệp khác          
B Chi từ nguồn thu được để lại          
1 Chi từ nguồn thu phí được để lại          
1,1 Chi sự nghiệp………….          
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
1,2 Phí                         -                -        
  Thu học phí buổi thứ 2          
  Thu khác (căn tin, giữ xe…..)          
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Hoạt động sự nghiệp khác          
C Số thu nộp NSNN          
1 Số phí, lệ phí nộp NSNN          
1,1 Lệ phí          
1,2 Phí          
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Hoạt động sự nghiệp khác          
II Quyết toán chi ngân sách nhà nước   1.994.716.498              -           1.799.802.993         11.350.400      183.563.105
1 Chi quản lý hành chính          
2 Nghiên cứu khoa học          
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề   1.994.716.498              -           1.799.802.993         11.350.400      183.563.105
3,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   1.849.366.218           1.725.792.713         11.350.400      112.223.105
3,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      145.350.280                74.010.280           71.340.000
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình          
5 Chi bảo đảm xã hội          
6 Chi hoạt động kinh tế          
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường          
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin          
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn          
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao          
11 Chi Chương trình mục tiêu          
        HT, Ngày       Tháng      Năm 2017
        Hiệu trưởng 
             
             
             
        Nguyễn Bá Phương 
   

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây