Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018

Số kí hiệu KHNH
Ngày ban hành 12/03/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Biển bản
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành
Người ký Hà Kiểu Anh

Nội dung

PHÒNG GD &ĐT TP THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG
                 

  
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       
                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      Số :     /KH – THLHP                                   Hiệp Thành, ngày      tháng 9  năm 2017

                                                                      
                                                                                  
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018
Căn cứ công văn số 1546/SGDĐT- GDTH ngày 01/9/2017 của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018;
Căn cứ công văn 1297/SGDĐT-GDTH ngày 28/7/2017 của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2017-2018,
Căn cứ công văn số 1124/BC-PGDĐT ngày 17/8/2017 của PGDĐT về việc báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018;
Căn cứ vào hướng dẫn số 1167/HD- PGD ĐT ngày 22 tháng 9  năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của PGD&ĐT TP Thủ Dầu Một;  
  Căn cứ vào kết  quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và tình hình thực tế của đơn vị;
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 như sau:
          I- NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:
1/Thuận lợi :
          - BGH tận tâm, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Đội ngũ viên chứ, nhân viên có nhiều kinh nghiệm, tận tâm với nghề, đáp ứng đủ biên chế theo quy định.
- Trình độ đào tạo cán bộ, viên chức đạt chuẩn và trên chuẩn.
- Phòng học đầy đủ phục vụ việc dạy học hai buổi/ ngày.
- Được sự quan tâm và hỗ trợ của Lãnh đạo Phòng GD – ĐT thành phố, của chính quyền địa phương và đặc biệt nhất là được sự quan tâm sâu sát từ phía Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.
- Sĩ số học sinh đạt chuẩn  33 học sinh/lớp.
2/Khó khăn :
- Cơ sở vật chất xuống cấp do xây dựng đã lâu nên ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.
- Vẫn còn một số ít học sinh học tại trường thuộc con em gia đình lao động nghèo, ít được gia đình quan tâm đầy đủ.

II-TÌNH ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ HỌC SINH :
1/ Biên chế đội ngũ công chức, viên chức
Tổng số: 47/39  nữ  - Trong đó:
- BGH: 03 /02   nữ 
- TPT Đội: 01 
- Kế toán: 01
- Thư viện – Thiết bị: 01; 
- Thông tin dữ liệu: 01; Y tế: 01
- Phụ trách nghe nhìn :01
+ Bảo vệ, phục vụ: 05( 03 bảo vệ,  02 Phục vụ)
- Giáo viên:
+ Dạy lớp: 23/ 22 nữ 
+ Bộ môn:10/07 nữ (gồm Âm nhạc – TD – Mĩ thuật – Anh văn - Tin học)
2/ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
a/ Trình độ chuyên môn:
- Cán bộ quản lý: 03 tốt nghiệp ĐHSP; trong đó 01 CBQL đã  tốt nghiệp TCCT, 01 đang theo học lớp TCCT tập trung
- Số GV đạt chuẩn: 2/33   tỉ lệ 6.06 %
- Số GV dạy lớp trên chuẩn: 31/33  tỉ lệ: 93.94 %
b//Trình độ Ngoại ngữ :
- Chứng chỉ A: 16 /47, tỉ lệ 38%
- Chứng chỉ B: 20 /42, tỉ lệ 42,6  %
Chứng chỉ C: 1/42, tỉ lệ 2,4%
- Cao đẳng ngoại ngữ: 02 /47, tỉ lệ 4.8 %
- Đại học Ngoại ngữ: 03/47 , tỉ lệ 7,2 %
        c/Trình độ Tin học:
          - Chứng chỉ A: 24/47, tỉ lệ 51,1 %
         - Chứng chỉ B: 14 /47, tỉ lệ 29,8 %
- Cao đẳng : 01 /47, tỉ lệ 2,4 %
- Đại học: 02/47, tỉ lệ 4,8 %
 3/Tổng số Đảng viên:
- 16/47  đạt tỉ lệ: 34,04 %.
4/Học sinh:
- Học sinh toàn trường 728/350 nữ, so với năm học 2016-2017 tăng 33 học sinh.

          A - NHIỆM VỤ CHUNG

Năm học 2017 - 2018 Tiếp tục thực hiện Chủ đề năm học “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao” cùng với phương châm hành động “Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo” và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Tăng cường nề nếp, kỷ cương; nâng cao chất lượng giáo dục. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành.
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Chú trọng đổi mới công tác quản lí, đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ cho các tổ khối, bộ phận trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục, gắn với trách nhiệm của tổ trưởng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường, khuyến khích sự sáng tạo, đề cao trách nhiệm của Cán bộ, giáo viên, nhân viên, nâng cao vai trò, lương tâm, đạo đức nhà giáo.
Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, tiếp cận định hướng chương trình GDPT mới. Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày. Thực hiện có hiệu quả thời khóa biểu linh hoạt và quản lý có hiệu quả hơn hoạt động bán trú của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy, học và đánh giá học sinh, vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học Tiếng Anh, dạy Tin học theo chương trình mới.
Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí. Bảo đảm chất lượng giáo dục thực sự ổn định và bền vững.
B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
  I. Thực hiện hiệu quả chương trình và kế hoạch hoạt động giáo dục
          1. Thực hiện chương trình,  kế hoạch giáo dục
 1.1. Thực hiện chương trình, kế hoạch chung
Thực hiện giáo dục theo Quyết định 16/2006/QĐ – BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT. Giáo viên chủ động điều chỉnh nội dung, yêu cầu của bài học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt. tăng cừơng giáo dục KNS và ATGT cho học sinh.Thực hiện giáo dục sức khỏe răng miệng cho học sinh, tích hợp GDMT trong các môn học, giảng dạy mỗi tháng 4 tiết giáo dục NGLL. Phối hợp với gia đình học sinh và cồng đồng để giao dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học và các câu lạc bộ như, Họa sĩ nhỏ, Âm nhạc, toán học, tiếng Anh, TDTT, bơi lội, aerobic, cờ vua, bóng đá,… thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật.
Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thực hiện nội dung giáo dục Ngoài giờ lên lớp, An toàn Giao thông từ học kì II, vệ sinh răng miệng (4 bài/năm), Lịch sử Địa lý địa phương… phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường. Tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014.
Tiếp tục thực hiện dạy học theo phân môn ở khối 4, 5.
b. Yêu cầu
Bộ phận chuyên môn Triển khai kế hoạch chuyên môn đến từng tổ khối, giáo viên.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn trường hiệu quả, tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn đầy đủ.
c. Chỉ tiêu:
- Duy trì sĩ số học sinh đạt 100%.
- Hoàn thành chương trình tiểu học 100%.
- 100% GV thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong công việc được giao. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lí và giảng dạy.
 - 100% giáo viên thực hiện thông tư 22 về đánh giá học sinh, chú ý việc tuyên dương, khen thưởng học sinh có nhiều tiến bộ; học sinh đạt thành tích tốt trong học tập.
- Mỗi cán bộ quản lý và giáo viên thực hiện ít nhất 1 đổi mới trong quản lí và giảng dạy.
d. Biện pháp
- Khuyến khích để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, điều chỉnh nội dung và yêu cầu của từng bài học, từng hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, với thời gian của tiết dạy và điều kiện thực tế tại  địa phương.
-  Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng  xây dựng kế hoạch triển khai các chuyên đề dựa trên tình hình của từng tổ khối.
- Tổ chức một cách linh hoạt, đa dạng hoạt động bán trú, tổ chức các hoạt động như xem phim, xem tivi, đọc sách, tham gia các trò chơi dân gian,… cùng với nghỉ trưa trong thời gian giữa hai buổi học.
1.2. Dạy học 2 buổi/ngày
a. Nội dung
- Năm học 2017 –2018 đơn vị trường Tiểu học Lê Hồng Phong  tiếp tục duy trì việc dạy 2 buổi/ngày đạt tỷ lệ 100%. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.
b. Yêu cầu
- Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu sau:
 + Buổi thứ nhất : Thực hiện dạy học theo quy định- Quyết định 16/2006/QĐ – BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT.
+ Trong buổi thứ hai phân loại học sinh và sắp xếp linh hoạt theo thời khoá biểu 2 buổi/ngày.
- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm tăng cường các hoạt động thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Hoạt động ngoại khoá, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ,… được tổ chức một cách linh hoạt theo năng lực  và nhu cầu của học sinh.
- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu
cầu học tập trên lớp, không giao bài tập về nhà cho học sinh. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa.
- Tổ chức  các hoạt động như xem phim, xem tivi, đọc sách, tham gia các trò chơi dân gian,… cùng với nghỉ trưa trong thời gian giữa hai buổi học. Đảo bảo tuyệt đối về vệ sinh, ATTP.
 - Thực hiện cho giáo viên kí cam kết không dạy thêm sai quy định. Kiên quyết xử lí nghiêm những trường hợp dạy thêm sai quy định.
          - Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục nhằm đạt kết quả cao trong công tác giáo dục toàn diện cho học sinh.
c. Chỉ tiêu:
- 100% các khối lớp thực hiện thời khóa biểu linh hoạt 2 buổi/ngày từ ngày 15 tháng 9. Thực hiện dạy tiếng anh trong nhà trường 3-4 tiết /tuần với học sinh khối 2,3,4,5 và  đối với lớp 1 từ tuần 14.  
- Dự kiến chiều thứ tư,  thứ sáu  bố trí học sinh học bơi lội tại hồ bơi từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30 / 1 buổi/ tuần / khối lớp 3, 4, ( Tháng 10 thực hiện). Riêng cờ vua GV thể dục đảm nhiệm.
          - Thực hiện thời khóa biểu linh hoạt: Bố trí học sinh đăng ký theo khả năng: nhóm củng cố kiến thức; các câu lạc bộ năng khiếu: Toán học, cờ vua, bơi lội, tin học, thể dục điền kinh, viết chữ đẹp, CLB tiếng anh, Mĩ thuật, CLB KNS... được sự đồng thuận của CMHS. Riêng khối lớp 1 thực hiện từ tháng 10.
      - Hợp đồng giáo viên trung tâm anh ngữ Âu Châu dạy cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5.(Từ 21 tháng 9/2017). Riêng khối lớp 1 thực hiện dạy tiếng anh từ tuần 14.
      Tổ chức GV – HS tham gia các hoạt động thực tế  chủ đề: Học làm người có ích thông qua hoạt động học làm bác sĩ, cô giáo,... truyện kể, phim ảnh,  qua báo, kênh truyền thông và internet trong chính khóa và NGLL. Chăm sóc nghĩa trang phường Hiệp Thành; chăm sóc chậu kiểng, cây xanh, vườn trường,..
- 100% các lớp gii quyết hết nhim v hc tp ti trường, không cho thêm bài tp v nhà. Trường b trí cho HS đ sách, tp ti lp. T chc bo v đ dùng,  hc sinh không phi đem sách, tp v nhà mi ngày.
- 100% cán bộ, giáo viên cam kết không dạy thêm cho học sinh. 
* Công tác bán trú và chăm sóc học sinh:
 - Lập kế hoạch phục vụ bán trú, phối hợp PGD tập huấn ATTP cho cấp dưỡng, chọn nhà cung cấp rau quả sạch, an toàn. Khi giao hàng  bảo đảm hợp vệ sinh, nguồn gốc thực phẩm an toàn, có giấy kiểm dịch kịp thời hàng ngày
- Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường thỏa thuận nội dung, mức thu đủ chi công tác phục vụ bán trú. Hàng tháng, ban đại diện phân công người thường xuyên kiểm tra chất lượng bữa ăn, công tác chăm sóc học sinh.
 - Tham mưu, phối hợp trạm y tế, trung tâm y tế thành phố tổ chức khám sức khỏe học sinh 2 lần/năm. Bố trí nhân viên y tế cân đo học sinh định kỳ 3 lần/năm. Tổ chức khám mắt, uống vitaminA, sổ giun định kỳ từ nguồn quỹ chăm sóc sức khoẻ học sinh,...
d. Biện pháp:
- Tăng cường dự giờ ở buổi 2, dự giờ tiết linh hoạt.
- Liên hệ với trung tâm y tế  để thực hiện các loại hồ sơ về ATTP, các công việc cần làm  để đảm bảo ATTP trong đơn vị.
- Tăng cường  kiểm tra việc thực hiện các quy định về DTHT theo tinh thần thông tư 17/2012 của BGD, quyết định 54 của UBND tỉnh của giáo viên trong đơn vị
- Tổ chức cho toàn bộ giáo viên trong đơn vị thực hiện cam kí cam kết không dạy thêm sai quy định.
2. Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học
Đánh giá việc thực hiện theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, rút kinh nghiệm phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế.
Nâng cao năng lực cho giáo viên về ra đề kiểm tra theo ma trận đề và kĩ thuật đánh giá thường xuyên học sinh theo Thông tư 22.
Tăng cường ứng dụng CNTT qua các phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh, thực hiện sổ đánh giá điện tử...
Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc; Khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định.
* Biện pháp:
- Rút kinh nghiệm phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế qua đánh giá học sinh trong năm học trước.
- Tuyên truyền để PHHSA hiểu được những điểm mới về đánh giá học sinh theo TT22.
- Triển khai, hướng dẫn giáo viên ra đề kiểm tra theo ma trận đề để phân loại học sinh.
- Thực hiện tốt việc phối hợp giữa GVBM, GVCN với CMHS trong việc giáo dục học sinh, trong năm ít nhất 04 lần GVCN phải thông báo kết quả học tập, rèn luyện cho CMHS.
- Đánh giá học sinh thông qua sổ đánh giá điện tử.
3. Nâng cao chất lượng dạy tiếng Anh, Tin học 
a. Dạy học tiếng Anh
Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông giai đoạn 2012-2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.
  • Lớp 2,4,5 học Tiếng Anh từ 2-4 tiết/tuần, Khối lớp 3 thực hiện 4 tiết/tuần, riêng lớp 1 sẽ học từ tuần 14.
  • Thực hiện liên kết giáo viên nước ngoài để dạy tiếng Anh cho học sinh.
- Tiếp tục dạy học Tiếng Anh tăng cường tại đơn vị.
- Tổ chức câu lạc bộ: Hát tiếng Anh,  giao tiếp bằng tiếng Anh,…
b. Dạy học Tin học
Tiếp tục tổ chức dạy học môn Tin học các lớp 3, 4, 5 theo hướng dẫn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017.
Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - CNTT dưới nhiều hình thức để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng ứng dụng CNTT vào học tập.
* Biện pháp:
 Tất cả các khối lớp được triển khai dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh và thống nhất  đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng dẫn của Công văn số 3032/BGDĐT- GDTH ngày 09/5/2013. Ban giám hiệu tăng cường kiểm soát, đánh giá hiệu quả đề án tiếng Anh đối với GV dạy môn tiếng Anh tại đơn vị.
  • Phối hợp với các trung tâm Anh ngữ như Âu Châu, ila,... tổ chức cho học sinh tham gia thi Rung chuông vàng, Thi đọc , tìm hiểu kiên thức về Tiếng Anh từ đó tạo sân chơi để các em có điều kiện ôn luyện nhằm hình  thành và rèn luyện kĩ năng cho học sinh
Tổ chức học Tin học cho học sinh khối 3,4,5. Xây dựng TKB linh hoạt có tổ chức CLB Tin học, Tiếng anh…
4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số
4.1. Đối với trẻ khuyết tật
Huy động tối đa số trẻ khuyết tật trong độ tuổi học hòa nhập; tham mưu thực hiện chế độ chính sách cho học sinh khuyết tật và giáo viên dạy các lớp có học sinh khuyết tật theo các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục người khuyết tật; có kế hoạch, chương trình điều chỉnh phù hợp đối tượng học sinh khuyết tật( Nếu có).
5. Tổ chức các hoạt động tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp, phát triển năng lực học sinh
Tổ chức các hoạt động lao động tự phục vụ, rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên… để giáo dục học sinh một cách thiết thực, hiệu quả.
Tổ chức các hoạt động tập thể, ngoài giờ lên lớp theo hướng các hoạt động thực hành, trải nghiệm; kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.
Đề xuất các giải pháp quản lý, các mô hình dạy học làm quen với một số ngành nghề truyền thống tại địa phương; vận động các cơ sở ngành nghề cho học sinh tham gia thực hành trải nghiệm, góp phần định hướng cho giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.
Tổ chức các hoạt động giao lưu, các sân chơi trí tuệ bổ ích và thân thiện nhằm phát triển năng lực học sinh: Liên hoan Tiếng hát dân ca, Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Giao lưu Tiếng Việt của chúng em, Đố vui để học, Câu lạc bộ tiếng Anh, Tin học, … trên tinh thần tự nguyện tham gia của học sinh.
Thực hiện chuyên đề trãi nghiệm sáng tạo: Vui hội trăng rằm
* Biện pháp:
- Thực hiện giáo dục văn hoá truyền thống, tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu di tích, di sản của địa phương, làng nghề của địa phương...
- Đội TN TPHCM tăng cường luyện tập để học sinh hát đúng Quốc ca trong buổi chào cờ đầu tuần; tăng cường giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe cho học sinh thông qua tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các CLB: Eurobic, Âm nhạc. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động trãi nghiệm sáng tạo.
- Tăng cường giáo dục kỹ năng sống qua các hoạt động trãi nghiệm cho học sinh. Đội TN.TP.HCM lê kế hoạch, tổ chức thực hiện  các họat động văn nghệ, các hoạt động trãi nghiệm cho học sinh.
- Trường không thành lập đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực và căng thẳng cho học sinh; không căn cứ vào kết quả của học sinh tham gia các hoạt động giao lưu và “sân chơi” để xếp loại thi đua tập thể và cá nhân trong đơn vị.

II. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CBQL GIÁO DỤC
Tích cực đổi mới công tác quản lí. Thực hiện tốt quy chế dân chủ; nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”.
Tiếp tục triển khai bồi dưỡng thường xuyên. Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên về chủ trương, quan điểm đổi mới căn bản, toàn
diện GDĐT theo yêu cầu trước mắt và lâu dài.
Phân công đúng nghiệp vụ chuyên môn, phát huy năng lực và sở trường của đội ngũ. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật Cán bộ, giáo viên vi phạm quy định, quy chế, không đáp ứng yêu cầu công tác.
Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường,  chú trọng đổi mới chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học.
 Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá Chuẩn CBQL, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giáo viên theo kế hoạch BDTX giáo viên tiểu học của Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08-8-2011 và BDTX cán bộ quản lý tiểu học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT (TT 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015).
1. Đội ngũ nhà giáo
a Yêu cầu
-  Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Khuyến khích giáo viên soạn bài giảng điện tử và tham gia trao đổi kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
- Thực hiện  phương pháp “Bàn tay nặn bột” ở môn TNXH và Khoa học.
- Tiếp tục thực hiện ng giáo dục ATGT hông, giáo dục bảo vệ môi trường, kỹ năng sống, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, biến đổi khí hậu.
- Tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, thực hiện đổi mới phương pháp, xây dựng kế hoạch bài học, tổ chức các hoạt động cụ thể cho học sinh lĩnh hội kiến thức,
đảm bảo giờ học nhẹ nhàng, tự nhiên và hiệu quả.
- Đảm bảo thời gian, nề nếp theo qui định khi tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ; sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng anh.
- Tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên môn do Phòng Giáo dục tổ chức.
- Tự bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (QĐ 14/2007/QĐ –BGDĐT ngày 04/05/2007).
- Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học.
- Thực hiện bàn giao chất lượng học tập của học sinh lớp dưới lên lớp trên.
-  Về chuyên môn nghiệp vụ phấn đấu 60% giáo viên đạt loại Tốt, 40% đạt loại Khá, phấn đấu không có loại Trung bình,  yếu kém.

   b. Biện pháp:
-  Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn. Tăng cường dự giờ, thăm lớp kiểm tra 100% GV/ năm; kịp thời điều chỉnh, bổ khuyết kế hoạch, hỗ trợ chuyên môn hàng tháng
- Bàn giao chất lượng học tập học sinh lớp dưới lên lớp trên đúng thực chất.
- Cam kết chất lượng giáo dục và giáo dục học sinh bằng PP kỷ luật tích cực .
- Dự giờ tối thiểu 18 tiết/ GV/năm. Thao giảng tối thiểu 4 tiết /GV/ năm.
-  100% giáo viên đổi mới PPDH hiệu quả theo hướng phát huy năng lực hoc sinh, chú trọng rèn kỹ năng sống nhiều hơn. Tăng cường tiết dạy ngoài trời.Vận dụng giáo án điện tử trên 80% cho các môn: Tự nhiên xã hội, Khoa học, lịch sử và địa lý.
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và trong dạy học. 100% tổ trưởng phải sử dụng Internet để gửi, nhận và báo cáo thống kê.  Khai thác có hiệu quả Internet trong giảng dạy.
- BGH, Giáo viên viết và vận dụng hiệu quả SKKN tai đơn vị.
- Khuyến khích và hướng dẫn giáo viên sử dụng, chia sẻ dữ liệu thông qua mạng.
- Thực hiện tốt theo quy chế BDTX theo TT26/2012, mỗi CBQL, GV đăng kí nội dung BDTX, sổ ghi nội dung BDTX, tổ chức kiểm tra đánh giá nghiêm túc.
- Khơi dậy sự năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ. Xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa giáo viên và phụ huynh học sinh, nêu rõ được trách nhiệm của mỗi bên để cùng phối hợp giáo dục.
-  Chỉ đạo các tổ, các cá nhân làm việc theo kế hoạch, tất cả công việc phải được kế hoạch hoá, cụ thể hóa, tiêu chuẩn hoá.
        - Làm tốt công tác thi đua khen thưởng ngay trong từng đợt thi đua. Động viên
được giáo viên kịp thời, khích lệ được phong trào ngày càng hiệu quả.
        - 100%  giáo viên trong năm phải thao giảng bằng ứng dụng CNTT.
2. CBQL giáo dục
a. Yêu cầu
- Tự bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (TT 14/2011/TT-BGDĐT, ngày  08  tháng  4  năm  2011).
 - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học.
- Tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên theo qui định.
- Đẩy mạnh và thực sự đổi mới hoạt động kiểm tra trong đó tập trung kiểm tra sư phạm, kiểm tra nề nếp bán trú, an toàn vệ sinh thực phẩm, hoạt động GD NGLL.
- Thực hiện “3 công khai” theo TT09 của Bộ Giáo dục: Thông báo cụ thể đến từng PHHS, trên trang Web trường,  niêm yết ở bảng thông báo.
- Đẩy lùi và từng bước chấm dứt các hoạt động tiêu cực trong trường tiểu học như: Dạy học thêm không đúng qui định, xúc phạm thân thể, danh dự học sinh.
Nghiêm túc xử lý những vi phạm.
- Đưa hoạt động chuyên môn đi vào thực chất và thiết thực, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn.
- Triển khai nghiêm túc, vận dụng sáng tạo,  hiệu quả các chuyên đề đã học tập bồi dưỡng trong hè vào các hoạt động giáo dục.
- Tích cực đổi mới công tác quản lý, thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp quản lý và giao quyền tự chủ, tăng cường vận động xã hội hoá giáo dục.
- Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực và hiệu quả. Tổ chức và tham gia tốt các hội thi các cấp.
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn với nhiều hình thức nội dung
phong phú nhằm giúp cho các thành viên trong tổ nâng cao được chất lượng giảng dạy và học tập.
- Hướng dẫn thực hiện việc viết Sáng kiến kinh nghiệm thực sự nghiêm túc, thiết thực và khoa học.
- Thực hiện tốt hồ sơ sổ sách quản lý nhà trường theo quy định tại điều lệ trường Tiểu học,  đảm bảo thực hiện đúng thể thức trình bày văn bản theo Thông tư 01/2011  của Bộ Nội vụ.
b. Biện pháp 
- BGH tự nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của ngành nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả công việc.
          - Thực hiện học tập và ghi chép đầy đủ các nội dung BDTX.
          - Có kế hoạch phân công chuyên môn phù hợp, sát với trình độ chuyên môn từng viên chức để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập đạt hiệu quả.
  - Thực hiện tốt công tác công khai hóa cơ sở giáo dục trường học theo các biểu mẫu ở Thông tư số 09//2009/TT-BGDĐT.
  - BGH, TTCM tăng cường dự giờ, kiểm tra định kì, đột xuất, kiểm tra nề nếp của các lớp bán trú, kiểm tra VSATTP.
  - Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kì và đột xuất.
  - Tổ chức khen thưởng kịp thời để động viên khích lệ CB- GV-CNV trong đơn vị. Tham gia có hiệu quả các hội thi các cấp.
  - Tập trung quản lý và chỉ đạo đánh giá học sinh đúng theo thông tư số 22/2016.             
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và học sinh toàn trường.
- Thực hiện qui chế dân chủ. Thực hiện nội qui cơ quan. Thực hiện thùng thư góp ý mở thùng thư  vào Thứ sáu hàng tuần. Công khai công tác tuyển sinh đầu năm học. Công khai việc nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn. Công khai việc đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
 - Thành lập ban quản lí DTHT, phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp dạy thêm, học thêm không đúng quy định.
Ban quản lý dạy thêm tăng cường kiểm tra, giám sát việc DTHT của giáo viên.
III. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý
Thực hiện một số ứng dụng phần mềm cho công tác quản lý và dạy học cụ thể như: PCGDTH, quản lý trường học (Emis), nhân sự (Pmis), kế toán tài chính, thư viện, thực đơn cân bằng dinh dưỡng và một số phần mềm dạy học, …
Tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi VMĐ cấp trường theo hướng ứng dụng CNTT. Đầu tư hiệu quả  cho Hội thi “Triển lãm tài nguyên đồ dùng dạy học điện tử qua bộ sưu tập đồ dùng dạy học điện tử” dành cho giáo viên và cán bộ thiết bị, góp phần khuyến khích giáo viên tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học.
Khuyến khích giáo viên thiết kế bài dạy trên máy tính, tạo ngân hàng giáo án điện tử chia sẻ trong tổ khối, trường;  sử dụng thành thạo thiết bị điện tử - tin học trong  giờ lên lớp; khai thác và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị hiện đại được cấp.
* Biện pháp:
CBQL, giáo viên, học sinh tích cực nghiên cứu, tìm kiếm, tra cứu tài liệu quản lý, giảng dạy, học tập trên Internet…
Tích cực bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học.
Lập thư viện tài nguyên (giáo án, tài liệu nghiên cứu, …) chia sẻ lên trang web của trường để mọi người có thể học hỏi.
Mỗi CB-GV-NV lập một hòm thư điện tử, thực hiện nộp báo cáo, các văn bản chỉ đạo, thông tin qua mail. Tập huấn để CB-GV-NV sử dụng thành thạo mail.
100% Giáo viên UDCNTT trong giảng dạy.
IV. Đổi mới công tác quản lí giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
1. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học
Đẩy mạnh phân cấp quản lí, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch cho các PHT, các tổ khối, bộ phận, đoàn thể;
Tích cực tuyên truyền cho đội ngũ hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa và thực thi nhiệm vụ một cách dân chủ, có ý thức và sáng tạo; chủ động lập kế hoạch và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kì và đột xuất;
Bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ giữa các CBQL và giáo viên trong.
Thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính, công khai trong nhà trường. Thực hiện tốt  nề nếp bán trú, lớp linh hoạt buổi 2, kỹ năng tự phục vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm, xanh - sạch - đẹp,... 
Thực hiện tốt công tác đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn và theo hiệu quả công việc; Thực hiện  công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng học sinh
cuối năm một cách công bằng, khách quan, khen thưởng xứng đáng tránh bệnh thành tích trong khen thưởng học sinh.

* Biện Pháp:
Thực hiện nghiêm thúc  thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009, công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày 02/10/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục, thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 ban hành quy định về việc tài trợ các cơ sở giáo dục.
Thực hiện thu các khoản thu đầu năm đúng quy định; chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu sai quy định.
Đổi mới hoạt động các tổ chuyên môn, thực hiện tư vấn theo chuyên đề;  thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ  trường học. 
Chuẩn bị tốt hồ sơ chuyên môn tiếp đoàn kiểm tra toàn diện SGD vào tháng 4/2018.
2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
2.1. Đổi mới phương pháp dạy học
Nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các mô hình, phương pháp dạy học tích cực như: thư viện thân thiện; các hoạt động trải nghiệm sáng tạo... một cách linh hoạt, phù hợp và hiệu quả.
Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” ở khối 3,4,5. Xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng Phương pháp Bàn tay nặn bột; tổ chức các giờ học cho học sinh tự thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện, hướng tới việc thành lập các phòng hỗ trợ thí nghiệm, thực nghiệm tại trường, cụm trường theo hướng các hoạt động trải nghiệm.
Thực hiện giảng dạy Mĩ thuật theo phương pháp mới. Tạo điều kiện cho giáo viên Mĩ thuật được chủ động sắp xếp bài dạy theo hướng nhóm các nội dung bài học thành các chủ đề phù hợp với tình hình thực tế, góp phần tích cực phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Tham gia sinh hoạt chuyên đề giữa giáo viên dạy Mĩ thuật TH và THCS.
2.2. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống 
Tăng cường các hình thức dạy học gắn lí thuyết với thực hành; các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Tiếp tục dạy học lồng ghép, tích hợp các nội dung: an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, quốc phòng và an ninh; tuyên truyền chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; quyền và bổn phận của trẻ em, bình đẳng giới,…
Ở khối lớp 4,5 thực hiện dạy học lịch sử, Địa lý địa phương gắn với các hoạt động trải nghiệm tham quan các di sản văn hóa các di tích lịch sử địa lý địa phương một cách thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo tốt công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng  theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương và các cấp cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương.
* Biện pháp:
 Tổ khối rà soát chương trình dạy học,  xác định bài, nội dung, có thể áp dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác, nâng cao chất lượng dạy học thông qua việc áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột.
Tạo điều kiện cho giáo viên được chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình Mỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải dạy nhiều tiết trong cùng một buổi.
V. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học
1. Cơ sở vật chất
Chủ động tham mưu sữa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học( Sân trường, nhà để xe, trang bị thêm bàn ghế cho cho học sinh)
 Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho 100% học sinh,  đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.
2. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
Đầu tư trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo và tổ chức các hoạt động giáo dục tại thư viện; phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh. thực hiện mô hình thư viện thân thiện, Tủ sách di động.
Thực hiện nghiêm túc các quy định về việc sử dụng sách giáo khoa, sách bổ trợ, tài liệu tham khảo (Cv 2372/BGDĐT-GDTrH ngày 11/4/2013).
Viên chức thư viện kết hợp GVCN hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách của học sinh và tài liệu của thư viện nhà trường. Khuyến khích học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.
b. Thư viện:
          -  Duy trì trường đạt chuẩn thư viện xuất sắc. Tiếp tục thực hiện mô hình thư viện xanh, thư viện thân thiện thu hút học sinh
         * Chỉ tiêu:
          -  Số lượng cán bộ giáo viên đến thư viện: 100%
          -  Số lượng cán bộ giáo viên mượn sách: 100%
          -  Số lượng học sinh đến thư viện: 100 %
          - Tổ chức Ngày hội đọc sách cho học sinh toàn trường vào ngày 23/4.
          - Xây dựng “Góc thư viện lớp em”, “ Thư viện thân thiện”.
          * Biện pháp:
- Thư viện được bố trí 15 máy vi tính đều kết nối WiFi cho giáo viên và học sinh tra cứu nội dung,  phục vụ nhu cầu bạn đọc. 70% học sinh và 100% giáo viên tiếp cận và
ứng dụng CNTT trong học tập và giảng dạy.
       - Bố trí lịch đọc và làm việc với sách tại thư viện theo thời khoá biểu tối thiểu 1 tiết/tuần/học sinh.
- Kết hợp với phụ trách đội cho học sinh đọc và nghe đọc sách – truyện, kể chuyện đạo đức, kể chuyện, hát, múa về Bác Hồ dưới cờ vào các ngày thứ 2 hàng tuần.
- Biên soạn thư mục: 02 thư mục/ năm
* Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời với khẩu hiệu: “ Chung tay xây dựng , thường xuyên đọc nhiều sách hay.”
- Tổ chức phong trào "Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay" từ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh với những tiêu chí cụ thể nhằm quyên góp sách có chất lượng tốt, phù hợp với đối tượng bạn đọc thư viện.
- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách cho giáo viên và học sinh; vận động, hướng dẫn GV và HS đọc và làm theo sách bằng nhiều hình thức, cán bộ thư viện
thực hiện tuyên truyền giới thiệu sách theo chủ đề, chủ điểm, ít nhất 1 tháng/1 lần.
- Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng SGK của học sinh vào đầu năm, đảm bảo 100 % học sinh có  SGK.
  1. Thiết bị dạy học:
  1. Thiết bị
- Cán bộ Thiết bị tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu, tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học đã ban hành (Thông tư số 26/2011/TT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011), đồng thời có kế hoạch tổ chức quản lý tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học. Đối với môn Tiếng Anh sử dụng thường xuyên và hiệu quả thiết bị giảng dạy được cấp phát như bô thiết bị âm thanh, máy chiếu, bảng tương tác thông minh.
- Khai thác các nguồn lực trong xã hội  nhằm tăng cường các TBDH hiện đại.
  - Cán bộ Thư viện- Thiết bị thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học của từng giáo viên. Có đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm về việc sử dụng ĐDDH và báo cáo các cá nhân sử dụng và bảo quản tốt đồ dùng dạy học để đề xuất khen thưởng ở cuối năm học.
Tổ khối sưu tập tài nguyên chuẩn bị cho Hội thi Triển lãm tài nguyên đồ dùng dạy học điện tử”. Khai thác sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học hiện đại được cấp. Bảo quản tốt và sử dụng hiệu quả các loại đồ chơi, thiết bị vận động ngoài trời được cấp.

VI/ Nâng cao chất lượng PCGDTH và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
1. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học
a.  Yêu cầu :      
- Củng cố, duy trì công tác PCGDTH CMC và PCGDTH ĐĐT. Tiếp tục triển khai thực hiện thông tư số 36/2009/ TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 ban hành Quy định kiểm tra, công nhận PCGDTH và PCGDTHĐĐT .
- Xây dựng kế họach củng cố và duy trì chất lượng PCGD. Thực hiện PCGDTHĐĐT thực chất.
- Đảm bảo thu nhận 100% trẻ 6 tuổi trong địa bàn khu phố 1,2,3 phường Hiệp Thành vào học tại trường.
- Phối kết hợp tốt với các ban ngành, đòan thể, CMHS đối với việc học tập của học sinh cũng như tổ chức vận động học sinh bỏ học trở lại trường
        2. Xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
        a. Yêu cầu
Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ. Giữ vững Chuẩn quốc gia mức độ 2.
b. Biện pháp
 - Thành lập Hội đồng tự đánh giá. Phân công các thành viên trong Hội đồng. Rà soát các tiêu chuẩn, tiêu chí. Thống kê  các loại hồ sơ cần thực hiện phân công các cá nhân, bộ phận thực hiện.
          - Tháng 10/2017 ra quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.
          - Tháng 11/2017  tiến hành thu thập minh chứng của năm học 2016-2017.
  VII. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học
Tuyên truyền các chủ trương, chính sách về đổi mới và phát triển giáo dục và kết quả đạt được để xã hội hiểu, chia sẻ, đồng thuận.
Chủ động đưa thông tin lên trang Web trường các nội dung:  về các chủ trương chính sách của ngành; các gương người tốt, việc tốt; điển hình sáng tạo, đổi mới trong dạy và học của trưởng ;... giúp dư luận hiểu hơn về những nỗ lực, đóng góp của trường, ngành.
Tăng cường phổ biến cập nhật, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật.
VIII. Tiếp tục xây dựng và quản  lí môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng
Xây dựng và quản lí tốt môi trường giáo dục dân chủ, an toàn và thân thiện. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống; rèn luyện năng lực lao động tự phục vụ, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học, bảo vệ môi trường, giữ gìn bảo quản của công... 
Phấn đấu  2017-2018, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tạo ra được diện mạo mới, một bước tiến mới, một môi trường giáo dục thật sự lành mạnh, dân chủ, an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng, tạo ra một Thương hiệu Lê Hồng Phong để các em học sinh thấy hạnh phúc, tự hào về ngôi trường đang học và luôn cảm nhận được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
        IX. Công tác kiểm tra
        1. Chỉ tiêu:
        Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ theo hướng dẫn 1962/HD-SGD ĐT Bình Dương, Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ của đơn vị.
         2. Biện pháp:
            - Thanh kiểm tra  nội bộ theo kế hoạch trong năm.
            - Kiểm tra chuyên đề và tổ chức rút kinh nghiệm: kiểm tra việc đánh giá nhận xét học sinh, HSSS của giáo viên, tập học của học sinh,
            - Kiểm tra tài chính hàng tháng, kiểm tra tài sản định kỳ 2 lần/ năm.
            - Kiểm tra, dự giờ thăm lớp hỗ trợ chuyên môn.
             - HT- PHT theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên các hoạt  động của trường. Kiểm tra việc triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên.
             - Xây dựng mẫu báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất. Thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo, thực hiện trình bày đúng thể thức văn bản theo thông tư 01.
               - Kiểm tra việc quản lý, xét thi đua, khen thưởng, đánh giá – xếp loại cá nhân, tổ khối và thực hiện điều lệ trường Tiểu học.
          X. Chế độ thông tin, báo cáo:
            - Tiếp tục cải tiến hình thức nội dung quản lý hồ sơ công văn lưu trữ, triển khai kịp thời tới các tổ chức và cá nhân trong đơn vị .     
            - Xây dựng email dùng chung để thông tin dược cập nhật kịp thời nhanh chóng, tiết kiệm giấy mực, mức độ tiếp cận văn bản chính xác cao.
          - Thực hiện báo cáo định kì hàng tháng: Tổ trưởng chuyên môn báo cáo Phó Hiệu trường chuyên môn trước ngày 22 tây hàng tháng , Tổ trưởng Văn phòng tổng họp báo cáo của các bộ phận thuộc tổ văn phòng báo cáo về Hiệu trưởng trước ngày 25 tây hàng tháng, các đoàn thể, bộ phận nộp báo cáo trước 25 tây hàng tháng.
           - Củng cố hệ thống mẫu báo cáo hợp lý phù hợp, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm việc nhanh gọn hiệu quả.
         - Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo.
          - Chỉ tiêu khác: 100% CC- VC thực hiện đầy đủ, đúng quy định, kịp thời các báo cáo định kì và đột xuất.
tin hai chiều và thực hiện đủ, đúng hồ sơ sổ sách theo quy định của ngành.
C. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NĂM HỌC 2017-2018
1. Học sinh
  a. Về phát triển giáo dục:     
- Duy trì 22 lớp học 2 buổi /ngày đến cuối năm học.
- Duy trì sĩ số học sinh đạt 100 %, không có học sinh nghỉ bỏ học.
- Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp đạt 100 % .
b. Về chất lượng giáo dục :
- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học 98.5%
- Hoàn thành chương trình tiểu học 100%
- Học sinh tham gia thi ATGT đạt kết quả cao.
+ Hội khỏe Phù Đổng: Xếp nhì toàn đoàn.
- Học sinh được khen thưởng dưới sân lễ:  10 học sinh/lớp
2. Công chức- viên chức- nhân viên:
- Đang kí Lao động tiên tiến:  45/47 CB-GV-CNV - Tỷ lệ: 95.7 %, phấn đấu đạt 80%.
- Giáo viên giỏi các cấp:
Cấp cơ sở:  Đăng kí 28, phấn đấu đạt: 28
+ GVG VMĐ Cấp thành phố: phấn đấu đạt 02.
+ Tham gia thi “ Triễn lãm tài nguyên đồ dùng dạy học điện tử” đạt kết quả khả quan.
- Sáng kiến kinh nghiệm:   24  SKKN, trong đó:
+ Cấp trường phấn đấu đạt:  22   SKKN
+ Cấp Thành phố: Phấn đấu đạt  12  SKKN
+ Cấp tỉnh: Phấn đấu đạt 01
- Chiến sĩ thi đua các cấp:
+ CSTĐ cơ sở: Đăng kí  19   phấn đấu đạt 6-7
+ CSTĐ  cấp Tỉnh: Đăng kí 02 phấn đấu đạt 1.
- UBND tỉnh khen:           
  • Chỉ tiêu về đào tạo- bồi dưỡng CBGVNV đạt chuẩn, trên chuẩn, trình độ A, B Tin học, Ngoại ngữ, lý luận chính trị:
       + Cao học: 01 viên chức
+ ĐHSP:  05
+ Trung cấp CT: 01 CBQL
+ Chứng chỉ B Tin học: 3
+ Chứng chỉ B Anh văn: 3
3.  Tập Thể:
- Trường Đạt danh hiệu tập thể LĐTT .
- Tổ công nhận tập thể lao động tiên tiến:  Đăng kí 07 tổ, phấn đấu đạt 06 tổ
- Công đoàn cơ sở: Vững mạnh.
- Đoàn Thanh niên:  Vững mạnh
- Đội TNTP HCM: Vững mạnh
- Chữ thập đỏ: Xuất sắc
4. Các cuộc vận động-  thi đua:
- 100 % CC, VC đăng ký thi đua đảm bảo ngày giờ công. Chấp hành tốt nhiệm vụ phân công của nhà trường.
- 100 %  CC, VC đăng ký thực hiện tốt 3 cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;  “ Hai Không với 4 nội dung ” và “ Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tư học và sáng tạo”; đăng ký thực hiện tốt phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thực hiện tốt sinh hoạt giờ Pháp luật trong buổi họp Hội đồng sư phạm.
- 100 % GV không dạy thêm ở buổi thứ ba.
       - 100 %  CC, VC đơn vị thực hiện tốt gia đình nhà giáo văn hoá.
       - 100 % Giáo viên thực hiện tốt việc rèn chữ viết cho bản thân và học sinh.
- 100 % giáo viên làm và sử dụng hiệu quả ĐDDH trong các tiết dạy; mỗi cá nhân làm 02 đồ ĐDDH có chất lượng/năm.
- Tham gia thi “Triển lãm tài nguyên đồ dùng dạy học điện tử” đạt kết quả cao.
- 100 % viên chức tham gia đọc sách báo. Học sinh đọc truyện đạt 100 %
- 100 % viên chức đăng ký tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.
 5. Các chỉ tiêu khác
  - Quản lí, sử dụng  trang web của đơn vị đạt hiệu quả. Khai thác và sử dụng hộp thư điện tử  hiệu quả trong việc báo cáo, thống kê trong đơn vị và cấp trên.
  - Thực hiện mô hình “thư viện thân thiện”, “lớp học thân thiện”. Không để xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường.
  - Tổ chức  các CLB: cờ vua, aerobic, Mĩ thuật, Âm nhạc, nhảy dân vũ,  đá cầu,  bơi lội cho HS.
  - 100 % CBQL và giáo viên  thực hiện BDTX  và đạt yêu cầu.
  - 100 % CB- GV- NV tham gia sinh hoạt giờ pháp luật hàng tháng.
- Thực hiện “3 công khai” đến PHHS.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về  vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường. Đảm bảo tất cả các bữa ăn của học sinh đủ chất dinh dưỡng và đủ lượng.
- Tiếp tục triển khai nội dung giáo dục ATGT, giáo dục bảo vệ môi trường, kỹ năng sống , sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, biến đổi khí hậu.
- Đảm bảo trật tự An toàn giao thông trước cổng trường.
- Tham mưu với chính quyền địa phương, các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động giáo dục.
Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017 – 2018 của trường Tiểu học Lê Hồng Phong.
  Rất mong nhận được sự đóng góp của lãnh đạo phòng GD& ĐT thành phố Thủ Dầu Một./.
Nơi nhận :                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD và ĐT thành phố TDM;
- HĐND, UBND phường ;                  
- Ban đại diện CMHS;
- CĐCS trường, P.HT;
- Lưu                                                                               Nguyễn Bá Phương
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây